KnowEm New Customer 30% Sale
Sâm

samngoclinh

ABOUT

Sâm Ngọc Linh là một trong những loại dược liệu cực quý của Việt Nam, với s' lượng saponin cao hơn nhiều lần so với các loại sâm khác trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có rất ít tổ chức, 'ơn vị có khả năng tiếp cận với vùng tr"ng sâm chính thức 'ược Nhà nước công nhận, từ 'ó ứng dụng công nghệ bảo t"n, nuôi tr"ng, phát triển cây thu'c quý này, trong 'ó có Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam.

Tiền thân là Công ty Dược Vật tư y tế Quảng Nam 'ược thành lập năm 1997, 'ến năm 2005 Công ty chính thức 'ược cổ phần hóa với tên gọi Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Quảng Nam.

TAGS

design, Games, Musician, seo,

WEBSITE

Member Since Member Since 6 years ago
Last Modified Last Modified 6 years ago
Controlled Profiles 1 Social Media Profiles
Profiles Claimed For: samngoclinh RSS Feed
0% CLAIMED 100% UNCLAIMED
Contact and Support

Contact Knowem